Η απόφαση για τη διακοψιμότητα – Τι θα πάρει η βιομηχανία, τι θα πληρώσουν φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά

Δημοσιεύτηκε και επίσημα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη διακοψιμότητα, το μέτρο που θα μετατρέψει τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές σε παρόχους υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου, προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι που αφορούν την ευστάθεια του συστήματος. Η πολυαναμενόμενη απόφαση, περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου, αλλά και για την αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, μειώνοντας σημαντικά τα ενεργειακά τους κόστη.
Όσον αφορά το «ποιος πληρώνει το μάρμαρο», με την απόφαση καθορίζεται η επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, που θα πληρώνουν, με διαφορετικό συντελεστή, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού όλων των τεχνολογιών. Ειδικότερα ως τελική επιβάρυνση θα πληρώνουν τους συντελεστές που ακολουθούν πολλαπλασιασμένους επί 2. Συγκεκριμένα: 0,9% τα αιολικά, 1,8% όλα τα φωτοβολταϊκά εκτός από τις στέγες, 0,4% τα μικρά υδροηλεκτρικά, 0,3% οι σταθμοί γεωθερμίας και οι σταθμοί βιομάζας – βιοαερίου. Από τις μεγάλες θερμικές μονάδες, θα πληρώνουν 0,2% οι λιγνιτικές, του φυσικού αερίου και οι ΣΗΘΥΑ, 0,1% οι πετρελαϊκές και 0,4% οι υδροηλεκτρικές. (Για να μην υπάρξει παρανόηση, τα αιολικά πληρώνουν 1,8% επί του τζίρου τους, τα φωτοβολταϊκά 3,6% επί του τζίρου κ.λπ.).
Εάν τα χρήματα που θα μαζεύονται από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι σε ετήσια βάση περισσότερα από τα απαιτούμενα για τη διακοψιμότητα, θα υπάρχει αναλογική επιστροφή στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Πλέον το μπαλάκι περνά στο διαχειριστή του συστήματος ΑΔΜΗΕ, ο οποίος και θα δημιουργήσει το απαραίτητο μητρώο και θα διενεργεί τις δημοπρασίες. Το συνολικό ποσό που δύναται να διατεθεί μέσω των δημοπρασιών είναι 50 εκατ. ευρώ ενώ η αποπληρωμή θα γίνει μέσω του τέλους εφοδιασμού το οποίο θα πληρώνεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, με διαφορετικά ποσοστά για κάθε τεχνολογία, ενώ εξαιρούνται πλήρως τα φωτοβολταϊκά σε στέγες.
Πιο αναλυτικά, όπως προβλέπει η απόφαση, ο διαχειριστής του συστήματος ΑΔΜΗΕ δύναται να συνάπτει Συμβάσεις Διακοπτόμενου Φορτίου για παροχή Υπηρεσιών Διακόψιμου Φορτίου (ΥΔΦ) για συνολική ισχύ μικρότερη ή ίση με 1GW. Η συνολική διακοπτόμενη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500MW ανά τύπο σύμβασης (υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι σύμβασης) ενώ η διάρκειά τους θα είναι ένας μήνας.
Σύμφωνα με την απόφαση για κάθε τύπο ΥΔΦ ο Διαχειριστής διενεργεί δημοπρασία. Ειδικότερα για την πρώτη Δημοπρασία της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 MW ανά Τύπο ΥΔΦ και η διάρκεια των Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου είναι ένας μήνας. Η διάρκεια των επόμενων της πρώτης Δημοπρασίας συμβάσεων καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ενώ οι λεπτομέρειες διενέργειας των Δημοπρασιών καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον Κανόνα Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσει και δημοσιοποιεί ο ίδιος.
 
Πότε θα εφαρμόζεται 
Σύμφωνα με την απόφαση ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να εκδίδει εντολές περιορισμού ισχύος όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Ο λόγος της εκτιμώμενης διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και του εκτιμώμενου φορτίου του Συστήματος είναι μικρότερος του συντελεστή 1,1.
  • Συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, όπως η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λόγω διακοπής ή περιορισμού της προμήθειας φυσικού αερίου στη χώρα και/ή η διακοπή ή δραστικός περιορισμός των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας λόγω κήρυξης κατάστασης «ανωτέρας βίας” εκ μέρους όμορων Διαχειριστών Συστημάτων για το σύνολο ή τμήμα των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λειτουργίας και η ευστάθεια του Συστήματος.
  • Συντρέχουν λόγοι ευστάθειας του Συστήματος αναγόμενοι σε τοπικά προβλήματα του Συστήματος.
  • Παρατηρείται απότομη μεταβολή στην παραγωγή ή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
  • Εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος για κάθε περίοδο κατανομής δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες, τις Συμβεβλημένες Μονάδες Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος και τις δυνατότητες Έκτακτων Εισαγωγών σύμφωνα με την οικονομικότητα λειτουργίας του Συστήματος.
Αμοιβή – πόροι
Η αμοιβή του διακοπτόμενου καταναλωτή ορίζεται με έναν συγκεκριμένο τύπου που λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη αμοιβή, τους συμμετέχοντες, την ενέργεια που καταναλώθηκε στις ώρες αιχμής κλπ. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για ένα μήνα δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο των 15 € ανά MWh κατανάλωσης για τον αντίστοιχο μήνα.
Για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ Δημοπρασία κατά την οποία οι Καταναλωτές καλούνται να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Οι Δημοπρασίες διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου που συντάσσεται από τον ίδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία οι Καταναλωτές αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των δημοπρασιών.
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στις δημοπρασίες ακριβώς το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο, όπως αυτό έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου.
Κατά τη Δημοπρασία οι προσφορές των συμμετεχόντων για κάθε τύπο ΥΔΦ κατατάσσονται με αύξουσα σειρά. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για τις Δημοπρασίες ορίζεται σε 50.000€/MW έτος και για τους δύο τύπους ΥΔΦ. Σημειώνεται ότι ο πρώτος τύπος έχει μέγιστη διάρκεια 48 ώρες και η προειδοποίηση γίνεται το αργότερο δύο ώρες πριν και ο δεύτερος τύπος έχει μέγιστη διάρκεια 1 ώρα και η προειδοποίηση γίνεται το αργότερο εντός 5 λεπτών.
Όσο για τη διασφάλιση των πόρων για την καταβολή του οικονομικού αντισταθμίσματος για την παροχή υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου προβλέπεται ότι θα προέρχονται από το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, όπως αυτό προβλέπεται στο νόμο 4001/2011.
————–
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση για τη Διακοψιμότητα
Advertisement

ΛΑΓΗΕ: Εξόφληση της παραγωγής ΑΠΕ του περασμένου Ιουλίου κατά 87%

Με τις σημερινές εντολές που έδωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων παραγωγής Ιουλίου 2015 θα εξοφληθούν επιπλέον 375 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 47.925,32 ευρώ οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο.

ΛΑΓΗΕ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές της παραγωγής του Ιουνίου – Ξεκινά η εξόφληση του Ιουλίου

Νέες εντολές στις Τράπεζες έδωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ για την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2015.
Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 5.500 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.808,00€ (42% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).

Πρόστιμο «μαμούθ» των 2.582.720,28 € σε εταιρεία εισαγωγής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επέβαλε «πρόστιμο μαμούθ» των 2.582.720,28 € σε εταιρεία εισαγωγής φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα είχαν καταγωγή την Κίνα, ενώ για την παραπλάνηση των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών και την αποφυγή καταβολής των σχετικών δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών, είχαν ως δηλωθείσα χώρα αποστολής και καταγωγής την Ταϊβάν.
Στo πλαίσιο της στρατηγικής των εκ των υστέρων ελέγχων που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. διενέργησε έλεγχο στην εταιρεία αυτή. Οι αναλογούντες στα ανωτέρω δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 2.582.720,28 € όσο και το πρόστιμο.
Θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, τονίζει η Γ.Γ.Δ.Ε.
Πηγές αρμόδιες αναφέρουν πως οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε άλλες «αντίστοιχες» εταιρείες ενώ έλεγχος και ευθύνες θα αποδοθούν και σε εγκαταστάτες.
Κατά την προμήθεια των Φ/Β πλαισίων να ζητάτε απαραίτητα:
  • Ακριβής διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων.
  •  Έγγραφο με σφραγίδα της εταιρείας που να πιστοποιεί πως η εν λόγω παραγγελία έχει κατασκευαστεί εκεί
  • Διακήρυξη του κατασκευαστή (Manufacture’s Declaration) για την χώρα στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός
  • Επίσημο κρατικό έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το εργοστάσιο της εν λόγω εταιρείας είναι σε λειτουργία και παράγει Φ/Β πλαίσια.
Η διαδικασία δεν είναι χρονοβόρα.
Όλα τα εργοστάσια που σέβονται τους συνεργάτες τους οφείλουν να έχουν διαθέσιμα τα εν λόγω παραστατικά.
Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η προέλευση των υλικών αλλά και προστατεύονται οι εγκαταστάτες και οι τελικοί επενδυτές.
πηγή: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Οικιακά φωτοβολταϊκά: τι έγινε στην εκδίκαση της 1ης ομαδικής αγωγής

Στις 19/11/2015, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Δίκη που αφορά ομαδική Αγωγή 100 μελών του ΠΑΣΥΦΩΣ. Σε σχετική ενημέρωσή του, ο ΠΑΣΥΦΩΣ αναφέρει:

«Η ομαδική αυτή αγωγή στόχο έχει να κριθεί ότι η ΔΕΗ παρανόμως εφάρμοσε το Νόμο 4254/2014, που πρόεβλεπε κούρεμα των τιμών των Φωτοβολταικών Στέγης μέχρι και 42% και κατάργηση της Τιμαριθμκής ανπροσαρμογής. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να ισχύσουν οι όροι της σύμβασης που υπεγράψαν οι συμμετέχοντες στην αγωγή με τη ΔΕΗ πριν την ψήφιση του Νόμου 4254/2014. Η Δίκη αυτή είναι η πρώτη που γίνεται Πανελληνίως για το θέμα αυτό, μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου Νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί ιδοκτήτες ΦΒ Στέγης και μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα (πολύ υψηλά ποσοστά αναπηρίας, σοβαρότατα προβλήματα υγείας, ανεργία, πολύτεκνοι, πολύ χαμηλά εισοδήματα, δανειολήπτες). Λόγω του μεγάλου κουρέματος στις τιμές των Οικιακών ΦΒ (μέχρι και 42% μείωση) με το πρόσφατο Νόμο 4254/2014, οι επιπτώσεις αυτών των προβλημάτων στη ζωή των συμπολιτών μας καθίσταται ανυπόφορη και προκαλείται ανθρωπιστική κρίση.

Η αίθουσα του Δικαστηρίου ήταν ασφυκτικά γεμάτη από μέλη και φίλους του ΠΑΣΥΦΩΣ. Η δίκη αυτή δεν αφορούσε μόνο τα 100 μέλη μας που συμμετείχαν στην 1η αυτή Ομαδική Αγωγή, αλλά αφορά όλους τα μέλη ΠΑΣΥΦΩΣ καθώς και όλους τους ιδιοκτήτες ΦΒ Στέγης. Αυτό έχει γίνει κατανοητό από όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ, γι’ αυτό και σε κάθε κινητοποίση του συλλόγου μας στα Δικαστήρια, ανταποκρίνονται άμμεσα, μαζικά με πάθος και αγωνιστικότητα.

Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες ΦΒ Στέγης/ Οικιακού ΦΒ να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο σύλλογο, να συμμετάσχουν στο Νομικό και Πολιτικό Αγώνα που δίνουμε, να αγωνιστούμε μαζί για ένα Δίκαιο Σκοπό.

Συνείδηση και πεποίθηση αποτελεί πιά ότι το Δίκιο είναι με το μέρος μας.

Στη διάρκεια της Δίκης, η ΔΕΗ παρουσίασε τις θέσεις της για το θέμα και ανέπτυξε τα επιχειρήματά της. Η θέση της ΔΕΗ, εν συντομία, είναι ότι εφαρμόζει το Νόμο που ψηφίστηκε και άρα καμία ευθύνη δεν φέρει για τις νέες τιμές. Η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι πληρώνει με δικά της κεφάλαια τους ιδιοκτήτες Οικιακών ΦΒ, καθότι αργεί 5-6 μήνες να εισπράξει αυτά τα ποσά από τον ΛΑΓΗΕ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι οι τιμές στα ΦΒ εν γένει, ήταν υψηλές και γι’ αυτό ο ειδικός λογαριασμός παρουσίασε έλλειμμα.

Όλα τα επιχειρήματα της ΔΕΗ αντικρούστηκαν από πλευράς ΠΑΣΥΦΩΣ δια του Δικηγόρου του Συλλόγου κ Κολλύρη καθώς και από την κατάθεση ως μάρτυρα του Προέδρου του ΔΣ ΠΑΣΥΦΩΣ, κ Νταλάκα Γιώργου.

Η συμμετοχή των μελών μας σε αυτή τη Δίκη ήταν μεγάλη κι έντονη. Από πολύ νωρίς μέλη και φίλοι του ΠΑΣΥΦΩΣ συγκεντρώθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και με ήρεμο αλλά αποφασιστικό τρόπο δήλωσαν την αντίθεσή τους στη μεγάλη Αδικία που έγινε με το Νόμο 4254/2014 στα Οικιακά ΦΒ. Μέλη μας εξήγησαν αναλυτικά σε παριστάμενους Δημοσιογράφους τους λόγους για τους οποίους αυτό που έγινε στα Οικιακά ΦΒ με το Νόμο 4254/2014 τους έχει φέρει σε τόσο άσχημη οικονομική και κοινωνική θέση.

Στο Δικαστήριο παρευρέθη, έκανε δηλώσεις υπέρ του Δίκαιου των αιτημάτων μας και παρακολούθησε τη Δίκη, ο Πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων, κ Λεβέντης Βασίλης. Ευχαριστούμε τον κ Λεβέντη για την παρουσία του και τη συμπαράστασή του.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ καλεί τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), (κ Σκουρλέτη Πάνο) να προβεί στην πλήρη και άμεση ανάκληση της αυθαίρετης μείωσης έως και 42% στην εγγυημένη τιμή πώλησης ρεύματος από τα Οικιακά ΦΒ καθώς και στην επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία της σημερινής Βουλής, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΟΤΑΜΙ, προεκλογικά υποσχόταν και δεσμευόταν για την αποκατάσταση της Αδικίας στα ΦΒ Στέγης .

Επιτέλους τα συμφωνηθέντα μεταξύ Πολιτείας και Πολιτών πρέπει να είναι σεβαστά και από τη μεριά της Πολιτείας. Αξιοπιστία και Εμπιστοσύνη, κινητήριες δυνάμεις για όποια Οικονομική ανάπτυξη και Κοινωνική συνοχή, κατοχυρώνονται μόνο όταν τα υπογεγραμμένα εφαρμόζονται στην πράξη.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ συνεχίζει τον αγώνα του για δικαίωση σε Νομικό και Πολιτικό επίπεδο, με στόχο την Πλήρη και Άμεση Αποκατάσταση της Αδικίας στα Οικιακά ΦΒ.

Για περαιτέρω Νομική ανάλυση της Δίκης 19_11_2015 καθώς και τις άλλες Νομικές ενέργειες του ΠΑΣΥΦΩΣ, παρακαλούμε ακούστε παρακάτω το νομικό σύμβουλο του συλλόγου, Δρ Ηλία Κολλύρη.»

(www.b2green.gr)

Στο 93% των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η εξόφληση Ιουνίου 2015

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2015 με διαδοχικές εντολές που έδωσε ο ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες.

Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν επιπλέον 600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 267.013,67€ οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο.

(www.b2green.gr)

Έως τον Ιανουάριο η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από επαγγελματίες αγρότες-παραγωγούς ενέργειας

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/9.11.2015, τεύχος Α΄), οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν, έως και την 9η Ιανουαρίου 2016, όπως ανακοινώθηκε.
Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής κατ’ επάγγελμα αγροτών, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του άνω ν. 4342/2015 χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή της δήλωσης αυτής.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.
Συνεπώς, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, θα πρέπει να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2015.

Στα «μαλακά» τα μικρά φωτοβολταϊκά – θα πληρώσουν λιγότερα για τη διακοψιμότητα

Βελτιώσεις και αλλαγές, όχι επί της ουσίας του μοντέλου για τη διακοψιμότητα που είχε εκπονήσει το ΥΠΕΚΑ επί Μανιάτη – Παπαγεωργίου και είχε λάβει την έγκριση της Κομισιόν, αλλά στα ποσά που τελικά θα πάρει η βιομηχανία και στα ποσοστά επί του τζίρου που θα πληρώσουν οι σταθμοί ΑΠΕ, περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι αλλαγές ξεκινούν από το γεγονός ότι τα απαιτούμενα χρήματα για αποζημίωση της βιομηχανίας θα είναι λιγότερα, καθώς το μέτρο, μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που προέκυψαν, θα εφαρμοστεί το 2016 και συνεπώς το έτος αναφοράς θα είναι το 2011 (5 χρόνια πριν). Με δεδομένο ότι η διακοψιμότητα πληρώνει τη διαφορά στην κατανάλωση ισχύος ανάμεσα στην χρονιά εφαρμογής και τη χρονιά αναφοράς, υπολογίζεται ότι η διαφορά ανάμεσα στο 2016 και το 2011 δεν είναι τόσο μεγάλη και συνεπώς τα χρήματα που απαιτούνται θα είναι σημαντικά λιγότερα από τα 55 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά υπολογιστεί.
Το «μάρμαρο», ως γνωστόν, δηλαδή το κόστος της διακοψιμότητας, καλούνται να πληρώσουν οι ΑΠΕ. Το μοντέλο Παπαγεωργίου προέβλεπε εισφορά 3,6% επί του τζίρου για όλα τα φωτοβολταϊκά, 1,8% επί του τζίρου για τα αιολικά και 0,8% επί του τζίρου για τα μικρά υδροηλεκτρικά. Το ότι, τώρα, απαιτούνται λιγότερα χρήματα, δίνει τη δυνατότητα να ελαφρυνθούν οι ΑΠΕ που θα σήκωναν το μεγαλύτερο βάρος και ειδικά τα φωτοβολταϊκά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει για τα φωτοβολταϊκά παραμετροποίηση της εισφοράς, ανάλογα με το IRR κάθε είδους επένδυσης. Άλλη για τα οικιακά, άλλη για τα μικρά φωτοβολταϊκά μέχρι 100 KW και άλλη για τα μεγαλύτερα, πάνω από τα 100 KW. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα μικρά φωτοβολταϊκά η εισφορά δεν θα ξεπεράσει το 1%, ενώ και για τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά θα μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 3,6%.

(www.energypress.gr)

Το 89% της Παραγωγής ΑΠΕ Ιουνίου Εξόφλησε ο ΛΑΓΗΕ

Με νέες εντολές που έδωσε σήμερα ο ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 620 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 32.301,72€ οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούνιο.

(www.energia.gr)

Κατά 193 MW Αυξήθηκε η Εγκατεστημένη Ισχύς των ΑΠΕ το Τελευταίο 12μηνο

Η εγκατεστημένη ισχύς των Μονάδων ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 τα 4.484 MW, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση.
Το ποσοστό των Μονάδων ΑΠΕ έχει φτάσει το 25,35% στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της συμμετοχής της ανανεώσιμης ισχύοςαπό το Σεπτέμβριο του 2012 έως σήμερα:
Τους τελευταίους 12 μήνες εισήχθησαν στο Σύστημα 193 MW, 172 από τα οποία αφορούν σε αιολικά πάρκα. Η αιολική ισχύς είναι αυτή που πρωταγωνιστεί τα τελευταία 2 έτη στη μεγέθυνση του εγχώριου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, καθώς σε αυτό το διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17% έναντι 4,6% της Φ/Β ισχύος.
Εγκατεστημένη Ισχύς ( MW) Μονάδων ΑΠΕ 2012-2015 (Διασυνδεδεμένο Σύστημα)
Στο σύνολο της Επικράτειας οι Μονάδες ΑΠΕ παρήγαγαν 6,67 TWh τους πρώτουςοκτώ μήνες του έτους. Η παραγωγή τους παρουσιάζεται ενισχυμένη σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 (5,96 TWh) αλλά και του 2013 (5,93 TWh). Στο διάγραμμα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η παραγωγή (σε GWh) φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος τα 3 τελευταία έτη:
Παραγωγή Ενέργειας ( GWh) Μονάδων ΑΠΕ τους 8 πρώτους μήνες του 2012-2015
Πόσο κοστίζει όμως στο Σύστημα η παραγωγή από Μονάδες ΑΠΕ;
Οι 6,67 TWh που παρήχθησαν τους πρώτους 8 μήνες του 2015 κόστισαν συνολικά 1,09 δις €. Από αυτά τα 760 εκ. € αφορούν στην αποζημίωση των πάσης φύσης Φ/Β παραγωγών, ενώ το συνολικό κόστος της αιολικής ενέργειας ανήλθε σε 225 εκ. €. Η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας (€/ MWh) Μονάδων ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 163,5 €/ MWh στο τέλος του πρώτου οκταμήνου του τρέχοντος έτους. Ο ακόλουθος πίνακας μας πληροφορεί για τη μεσοσταθμική τιμή ενέργειας ανά τεχνολογία ΑΠΕ:
Τεχνολογία
Ευρώ / Mwh
Αιολικά
88
Φ/Β
286
Φ/Β στέγες
392,1
ΜΥΗΣ
87
Βιοαέριο – Βιομάζα
104